Admitere Politehica Bucureşti 2020. Când au loc examenele şi unde se vor organiza

Flaviu Popa   
în HotNews
22/05/2020, 16:55
Admitere Politehica Bucureşti 2020. Când au loc examenele şi unde se vor organiza
Examenele pentru admiterea în UPB vor avea loc în iulie. Foto: Facebook UPB

Admiterea în UPB (Universitatea Politehnica din București) se va face în acest an în baza a două probe scrise care se vor susține în zilele de 20 și 21 iulie 2020. Înscrierea va avea loc în perioada 8-17 iulie.

De asemenea, există o probă de tip interviu, care va fi susținută în momentul înscrierii.

Admitere Politehica Bucureşti 2020. Când au loc examenele şi unde se vor organiza

Conform informațiilor oficiale publicate pe site-ul oficial al instituției, care fac referire la regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea Politehnica din Bucureşti pentru anul universitar 2020/2021 ciclul de studii universitare de licenţă, cei care doresc să ajungă studenți în cadrul Universității Politehnica București trebuie să știe următoarele:

 • 1. Concursul de admitere din anul 2020 în învăţământul superior se organizează în Universitatea Politehnica din Bucureşti.
 • 2. Admiterea în învăţământul universitar se organizează pe facultăţi, pe domenii de studii. Denumirea domeniilor şi programelor de studii, numărul de locuri (bugetate şi cu taxă) care fac obiectul concursului de admitere pentru fiecare domeniu, precum şi disciplinele probelor de concurs se fac publice prin afişare la sediile facultăţilor. Pe site-ul universității se afișează numărul locurilor propuse de universitate.
 • 3. Pot participa la concursul de admitere absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă.
 • 4. Olimpicii vor avea parte de regim special și vor putea să se înscrie fără examen de admitere. Aceștia trebuie să depună dosarul de înscriere și o cerere scrisă la secretariatul facultății unde doresc să fie înmatriculați.
 • 5. Candidații trebuie să plătească o taxă de înscriere de 125 RON pentru a participa la examene. Vor fi scutiți de scutiţi de plata taxei orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi de la Casele de plata taxei „copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, răniţii în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, copiii salariaţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar”.

Admiterea se va face în baza a două probe scrise, care se vor susține în zilele de 20 și 21 iulie 2020, dar și a unei probe tip interviu (care include test grilă), care se susține în momentul înscrierii.

În cadrul probei scrise, candidaţii trebuie să determine răspunsul corect la fiecare subiect al probeişi să-l marcheze în formularul probei de concurs prin semnul X.

Media generală minimă de admitere este 5,00 (cinci). Media generală se calculează numai pentru candidaţii care vor obţine media aritmetică a notelor celor două probe scrise (media notelor de ocncurs) sau nota de probei de tip Interviu mai mare sau cel puţin egală cu 5,00 (cinci), aceasta reprezentând baremul minim de admitere

În aceste condiţii, media generală se determină ca medie ponderată între media notelor de concurs – MC (80%) şi media obţinută la examenul de Bacalaureat (20%). Media se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire.

Înscrierea la concurs s-a făcut începând cu data de 2 aprilie 2020 pe site-ul www.upb.ro, însă datele problemei s-au schimbat din cauza noului coronavirus. Cei care vor opta pentru înscrierea on-line vor avea o reducere de 15 lei.

Conform programului de înscriere, concursul de admitere se desfăşoară în iulie şi/sau septembrie 2020. În sesiunea din iulie probele scrise se susţin în zilele de 20 şi 21 Iulie 2020, ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10:00, iar proba interviu în perioada 8-11 și 13 – 17 Iulie 2020, conform programului de înscriere.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la secretariatele facultăților, în perioada 8-11si 13 – 17 Iulie 2020, zilnic între orele 9:00 – 16:00.

Pe 16 iulie 2020, la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, se susţine testul de competenţă lingvistică pentru candidaţii care nu posedă un certificat de competenţă
lingvistică.

Conducătorii UPB au decis că se vor putea înscrie la concurs studenţi ai Universităţii Politehnica din Bucureşti înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri cu taxă şi care doresc să treacă în regim fără taxă la acelaşi domeniu de studiu sau studenţi de la instituţiile de învăţământ superior particular cu domenii de studiu acreditate sau autorizate, care doresc să urmeze în Universitatea Politehnica din Bucureşti acelaşi domeniu.

Un candidat se poate înscrie la o singură facultate care susține probe scrise iar la înscriere candidatul poate face opțiuni pentru redistribuirea la alte facultăți (care dau probe scrise) pentru locurile rămase libere.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul la secretariatul facultăţii.

Candidații vor fi nevoiți să respecte anumite reguli în timpul examenului, la care s-ar putea adăuga mai multe reguli de protecție impuse de autorități, precum purtatul de mască chirurgicală sau mănuși de protecție.

La intrarea în sala de concurs, candidaţii prezintă comisiei de supraveghere legitimaţia de concurs şi buletinul (cartea) de identitate, pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective.

Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum o oră înainte de începerea probei de concurs.

Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs, nici un candidat nu mai poate intra în sală şi nici un candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă chestionarul de concurs şi formularul probei de concurs şi semnează de predarea acestora.

Timpul destinat soluţionării subiectelor din chestionarul de concurs al unei probe scrise este de 2 ore, socotit din momentul în care candidaţii au încheiat completarea datelor de identificare pe chestionarul de concurs

Se interzice folosirea de către candidaţi, în timpul probelor scrise, a calculatoarelor sau altor mijloace de calcul, a telefoanelor mobile, a dispozitivelor electronice sau a oricărui mijloc de telecomunicaţii. De asemenea, se interzice folosirea altor hârtii decât cele distribuite de supraveghetori.

TOATE REGULILE IMPUSE DE CONDUCĂTORII UNIVERSITĂȚII POT FI CONSULTATE AICI

Proba de tip interviu se va desfășura în responsabilitatea Comisiilor locale din facultățile unde se susține o astfel de probă.

Va exista o fișă de evaluare care va fi elaborată astfel:

Fișa de evaluare cuprinde trei părți:

 • a. Partea I: Subiecte de interes general pentru programele de studii gestionate de facultate sub forma de test GRILĂ;
 • b. Partea II: Rezultatele evaluării competențelor dobândite de candidat în timpul liceului pe baza calificativelor obținute (experimentat, avansat, mediu, începător).
 • c. Partea III: Interviul privind motivația candidatului.

La finalul evaluării celor trei părți din FIȘA de EVALUARE INTERVIU, se va calcula automat punctajul final astfel: la punctajul total obținut pe FIȘA de EVALUARE (maxim 90 puncte) se adună 10 puncte (din oficiu) și se face împărțirea la 10. Se obține nota finală pentru proba interviu.

 • Proba interviu se notează de la 10 la 1 și nota interviu reprezintă media probelor de concurs (MC) din capitolul IX.
 • Fișa de evaluare este verificată și semnată de către candidat, de membrii comisiei și contrasemnată de decan, după verificare.
 •  Fișa de evaluare este păstrată în dosarul de înscriere al candidatului.

Punctele obţinute la fiecare probă scrisă de concurs se transformă în note, NC (de la 10 la 1), astfel: numărul de puncte primite la o probă se împarte la punctajul maxim ce se poate obţine la proba respectivă, se înmulţeşte cu 9 şi la acest rezultat se adaugă un punct (punctul din oficiu).

Pentru candidaţii care au diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, obţinută într-o altă ţară, media generală este egală cu media probelor de concurs.

Conform regulamentului, în urma rezultatelor la probele scrise, candidații sunt declarați admiși la facultatea unde au dat probele. Dacă sunt respinși cu barem la facultatea la care au dat concurs, candidații pot fi declarați admiși prin redistribuire la alte facultăți unde au rămas locuri libere, pe baza mediei obținute și a opțiunilor de redistribuire specificate la înscriere.

Candidaţii declaraţi admişi se vor înmatricula ca studenţi în anul I, zilnic între orele 8:00 – 16:00, într-o perioadă de 2 zile, începând cu ziua afişării listelor. La înmatriculare, candidaţii vor achita taxa de înmatriculare.

Închide ×