News

Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023! Ce modificări a aprobat ministrul educației

Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023 a fost publicat în Monitorul Oficial
10.09.2021 | 15:10
Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 20222023 Ce modificari a aprobat ministrul educatiei
Sorin Cîmpeanu a aprobat ordinul pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școalr 2022 - 2023. Sursa foto - colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu a semnat ordinul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023. Astfel, calendarul se aplică pentru admiterea în toate unitățile de învățământ liceal de stat, precum și pentru admiterea în unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022—2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Vezi AICI cum arată calendarul admiterii în liceu pentru 2022 – 2023

ADVERTISEMENT

Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2022—2023!

De remarcat că absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023.

De asemenea, absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023 și care au participat la procesul de admitere în anii
precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023.

ADVERTISEMENT

Un alt detaliu aparte este acela că în procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în unitatea de învățământ și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).

Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe parcursul derulării acestor acțiuni.

ADVERTISEMENT

Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape. La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfășurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023.

ADVERTISEMENT

Cum se face repartizarea candidaților în învățământul liceal

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022—2023. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.

ADVERTISEMENT

Candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023.

Repartizarea candidaților în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023 se realizează de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

După repartizarea candidaților în prima etapă de admitere computerizată, după rezolvarea situațiilor speciale și după a doua etapă de admitere, se repartizează și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de admitere conform pct. I din anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai înregistrează solicitări ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din
seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023 de înscriere în clasa a IX-a din învățământul liceal de stat, inspectoratul școlar, prin comisia județeană de admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 22 august 2022 — până la data începerii cursurilor anului școlar 2022—2023, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2022—2023 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale. Astfel, la profilurile artistic, sportiv, teologic, militar și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor
de aptitudini se face prin note.

În cazul în care după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut
pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor
obținute la această probă.

Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică.

Candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obținut distincția respectivă.