News

Alocaţii financiare de până la 428 de lei pe lună, acordate de Primărie, pentru copii. În ce condiţii se pot lua banii

Alocaţia pentru susţinerea familiei a fost instituită de administraţiile locale ca formă de sprijin pentru familia/persoana singură cu venituri reduse care are în creştere şi îngrijire copii...
11.01.2017 | 16:32
Alocatii financiare de pana la 428 de lei pe luna acordate de Primarie pentru copii In ce conditii se pot lua banii

Alocaţia pentru susţinerea familiei a fost instituită de administraţiile locale ca formă de sprijin pentru familia/persoana singură cu venituri reduse care are în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ, organizată în condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberată de către secretariatul comisiei pentru protecţia copilului, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ, prevazută de lege.

CUANTUMUL ALOCAŢIEI PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI  este stabilit diferenţiat, în funcţie de veniturile familiei şi numărul de membrii ai acesteia, astfel:

Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:
82 de lei pentru familia cu un copil
164 de lei pentru familia cu doi copii
246 de lei pentru familia cu trei copii
328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:
75 de lei pentru familia cu un copil
150 de lei pentru familia cu doi copii
225 de lei pentru familia cu trei copii
300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:
107 lei pentru familia cu un copil
214 lei pentru familia cu doi copii
321 de lei pentru familia cu trei copii
428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:
102 lei pentru familia cu un copil
204 lei pentru familia cu doi copii
306 lei pentru familia cu trei copii
408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Anchetă socială de la Primărie pentru stabilirea beneficiarilor de alocaţii pentru susţinerea familiei

Cererea pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la direcţiile de asistenţă socială din cadrul primăriilor.

Pentru soluţionarea cererii privind alocaţia pentru susţinerea familiei, se efectuează ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuieşte, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă. Stabilirea sau respingerea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, se face prin dispoziţia scrisă a primarului, iar în cazul soluţionării pozitive a cererii, dreptul se acordă începând cu luna înregistrării cererii.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. De asemenea, potrivit prevederilor legale în vigoare, beneficiarii au obligaţia de a-şi reactualiza documentele justificative din 3 în 3 luni.

Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului pentru alocaţia de susţinere a familiei, cele emise ulterior de primar, precum şi cele prezentate ulterior de solicitant.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului la alocaţie în termenul de prescripţie, stabilit de lege pentru creanţele bugetare. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie pentru susţinerea familiei se face de către Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.

Ce documente sunt necesare pentru întocmirea dosarului privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obţinerea alocaţiei de susţinere a familiei se depun la Serviciul Susţinerea Familiei şi Copilului din cadrul Direcţiilor de asistenţă socială şi cuprind:
Cerere şi declaraţie pe propria răspundere (care poate fi descărcată de aici);
Acte de identitate (carte de identitate pentru soţ şi soţie sau, după caz, pentru partener şi partenera, certificat/e de naştere pentru copil/copii sau, după caz, carte de identitate);
Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
Certificat de căsătorie;
Hotărâre judecătorească de divorţ;
Hotărâre judecătorească încredinţare minor/i cu stabilirea pensiei de întreţinere;
Hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
Hotărâre judecătorească privind arestul preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau pedeapsă privativă de libertate;
Certificat de deces;
Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

ATENŢIE! La solicitarea documentelor necesare întocmirii dosarului pentru alocaţia de susţinere a familiei este obligatorie prezentarea livretului de familie.
Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele majore din care să rezulte dacă realizează venituri impozabile;
Adeverinţă eliberată de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte dacă figurează cu bunuri mobile sau imobile; în cazul autoturismelor se va preciza anul de fabricaţie, în mod obligatoriu;
Adeverinţă cu stagiul de cotizare Casa de Pensii;
Adeverinţă de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii;
Declaraţie privind veniturile realizate;
Adeverinţă de elev sau student cu menţiunea dacă primeşte bursa sau nu şi tipul acesteia (bani de liceu, bursa socială, bursa de merit);
Certificat de încadrare într-un grad de handicap şi planul de recuperare din care să reiasă dacă poate urma sau nu cursurile şcolare;
Talon de alocaţie de stat sau adeverinţa de la Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale cu menţiunea dacă beneficiază de alocaţie de stat;
Talon ajutor de şomaj;
Talon de pensie;
Talon pensie de handicap;
Talon alocaţie de plasament;
Adeverinţă privind acordarea de prestaţii financiare, în care să se menţioneze perioadă şi cuantumul;
Declaraţie privind modul de gospodărire în cazul în care în imobil locuiesc mai multe persoane;
Declaraţie privind modul de gospodărire în cazul în care în imobil locuiesc mai multe persoane;
Livret de familie;
Adeverinţă din care să reiasă dacă beneficiază de alocaţie de susţinere (pentru persoanele care nu domiciliază pe raza sectorului 5);
Dosar de încopciat cu şină;
Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

sursă: rtv.net